Żłobek - jestem na TAK!

Kto może skorzystać?

Główny cel projektu, realizowanego na terenie powiatu chrzanowskieg
o, stanowi utworzenie 25 miejsc dla dzieci do lat 3, sali pobytu dziennego, kuchni, łazienki, szatni wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Formy wsparcia 

W żłobku zaplanowano zajęcia dodatkowe:

  • z języka angielskiego,
  • logopedyczne,
  • z terapii SI (integracji sensorycznej).

Żłobek stał się miejscem integracji rodziców i dzieci. Opieka dostosowana jest również do dzieci z niepełnosprawnościami, umożliwiając powrót rodzica/opiekuna do pracy. 

Projekt dostosowany dla obydwu płci. Przestrzegana jest równość szans.

Okres realizacji 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Zlobek-jestem-na-TAK.jpg

Tytuł projektu: Żłobek - jestem na TAK! 
Beneficjent: Starowicz & Szyjka S.C. Marta Szyjka, Ewelina Starowicz
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy 
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym