Nowe obowiązki beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych

21.06.2021

25 maja 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, które nakłada na beneficjentów wsparcia z budżetu państwa dodatkowe obowiązki komunikacyjne, dotyczące komunikacji wsparcia ze środków budżetu państwa. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami w kontekście wymienionego rozporządzenia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że zakres i zasady wypełniania obowiązków w zakresie komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów nie ulegają zmianom. Nie są planowane zmiany w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 ani w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Szczegóły, w tym informacje dotyczące sytuacji w których powstają nowe obowiązki znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.