Wydłużenie terminu oceny wniosków w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

18.11.2016

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w konkursie RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (166 wniosków), termin oceny wniosków zostaje przedłużony o 43 dni z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).