Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję oceny projektów, możesz odwołać się od wyniku negatywnej dla Ciebie oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów  na każdym jej etapie  m.in. na etapie oceny formalnej, merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję organizującą konkurs o negatywnym wyniku oceny przedłożonego przez Ciebie wniosku o dofinansowanie projektu. Pismo takie zawiera informację o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania. Załączona jest też karta oceny projektu, z której możesz się dowiedzieć, jak komisja oceny projektów oceniła poszczególne elementy Twojego wniosku.

Środkiem odwoławczym jaki Ci przysługuje jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o ponowne sprawdzenie złożonego przez Ciebie projektu  w zakresie kryteriów wyboru projektów lub błędów o charakterze proceduralnym, biorąc pod uwagę Twoje uwagi czy zarzuty. 

Protest od negatywnej oceny projektu Departamentu Funduszy Europejskich UMWM musisz złożyć bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Wdrażania FE UMWM. Natomiast protest od negatywnej oceny Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości  należy złożyć do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Analogicznie protest od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Protest możesz złożyć w formie elektronicznej przy użyciu Systemu informatycznego e-RPO (moduł „PROTESTY”) – co jest rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą, lub w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach: gdy złożysz go po terminie, gdy jesteś  podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia lub w proteście nie wskażesz kryteriów wyboru projektów, które Twoim zdaniem zostały błędnie ocenione i nie uzasadnisz swojego stanowiska.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie (elektronicznie lub w formie papierowej, w zależności w jakiej formie złożyłeś protest). Pismo  będzie zawierało również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu lub pozostawieniu go bez rozpatrzenia możesz odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a w dalszej kolejności, jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddali Twoją skargę, do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje ona zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu, czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania lub podziałania (w przypadku, gdy w działaniu występują poddziałania), Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione (zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15).  Warto zapoznać się także z  horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową - zwłaszcza z Załącznikiem do Regulaminu konkursu, regulującym omawianą procedurę.