RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17

30.11.2017

Zakończony

31.01.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
11.09.2018

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”- konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 11 września 2018 r., uchwałą nr 1676/18 dokonał wyboru do dofinansowania 4 projektów ocenionych pozytywnie w związku z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 277 749,27 zł. 

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

 Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 193 KB),

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 216 KB),

- wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.pdf 1,9 MB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny formalnej
29.03.2018

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-0116/17, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-0116/17, w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 37 wniosków, z czego 32 spełniły kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie, a 5 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny. 

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Poniżej lista złożonych wniosków które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 110KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.01.2018

Lista wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-0116/17, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

W okresie trwania naboru (tj. od 31 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-0116/17 zarejestrowanych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 36 875 326,38 zł, co stanowi 43,45 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Lista złożonych wniosków (.pdf, 234,52 KB)


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2018 r.    

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 stycznia 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1.    Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

2.    Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj:

A) projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 84 864 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, dla średnich przedsiębiorstw 55%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 65%.

Niezbędne dokumenty

24.07.2018

Zmiana Regulaminu konkursu 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1323/18 z dnia 24 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu tj. „Oświadczenie małżonka wnioskodawcy  o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniżej, w plikach do pobrania:

Zmieniony załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu (.docx, 24,30 KB)

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 43/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Regulaminu konkursu do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dotyczy podrozdziału 2.2 i odnosi się do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Wnioskodawcy).

Regulamin konkursu (.pdf,656KB) wersja obowiązująca od 12.01.2018, aktualna

Regulamin konkursu (.pdf, 656KB), wersja obowiązująca do 11.01.2018

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf,  KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania oraz Instrukcją dotyczącą minimalnego zakresu agendy/planu wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej (.pdf,  KB)

Wzory załączników do wniosku dofinansowanie (.zip, 443 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf,  KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf,  KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf,  KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem potestu (.pdf,  KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik nr 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.docx,  24,24 KB)

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący od 24.07.2018 r. (.docx, 24,30 KB)

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący do 24.07.2018 r. (.pdf,  KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 817 KB) - aktualizacja w dniu 15 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.