RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19

25.09.2019

Zakończony

08.01.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
30.04.2020

Zatwierdzenie listy projektów ocenionych oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” RPO WM 2014 – 2020 - konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 633/20 dokonał zatwierdzenia listy 55 projektów ocenionych w ramach konkursu oraz wyboru do dofinansowania 31 projektów ocenionych pozytywnie i zamieszczonych na liście podstawowej (PDF, 610 KB), na łączną kwotę dofinansowania 4 075 428,36 zł.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 860 KB),które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty zostały ocenione pozytywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczeniem o prawie do wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (PDF, 568 KB).


Wyniki oceny formalnej
06.03.2020

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP  

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19, w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

W ramach naboru złożono 55 wniosków, z czego 47 spełniło kryteria oceny formalnej i uzyskało pozytywny wynik oceny, 7 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w zakresie warunków formalnych.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 146KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
08.01.2020

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 dla Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM na lata 2014-2020.

W okresie trwania naboru (tj. w terminie od 31 października 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.) zarejestrowanych zostało 55 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi

7 740 000,35 zł, co stanowi 149,87 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 155KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2020 r.   

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 929 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl
System będzie dostępny od dnia 31 października 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 7 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

1) typ projektu A: opracowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca może realizować działania polegające na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wdrażaniu wynikających z niej działań, mających na celu umiędzynarodowienie działalności.

W ramach typu A, mogą być realizowane wyłącznie projekty w ramach pomocy de minimis, a  Wnioskodawca ma możliwość poniesienia kosztów przygotowawczych tj. kosztów doradztwa w zakresie opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Komponent związany z przygotowaniem strategii/ planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa nie może stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN.  Koszt doradztwa w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej jest kwalifikowany wyłącznie w projektach typu A.

2) typ projektu B: wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca posiadający plan/strategię działalności międzynarodowej, może wdrażać wynikające z niej działania, mające na celu umiędzynarodowienie swojej działalności.

W ramach typu B, projekty mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.

Projekt realizowany zarówno w typie A jak i B, powinien dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 266 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 164 340,72 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

•    50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

•    50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 413 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 266 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf, 929 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip, 236 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 220 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 716 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 241 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 365 KB)

Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip, 403 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 314 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 748 KB)

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 118 KB)

Załącznik nr 10 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 172 KB)

Załącznik nr 11 Metodologia stawki jednostkowej zastosowanej w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 (.pdf, 226 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 314 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 23 grudnia 2019 r. (.pdf, 869 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w   pon. w godzinach 8:00-18:00, wt.-pt. w godzinach 8:00-16:00 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Punkt Informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego), ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, fax (12) 29 90 941, tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego), ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;  

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;  

Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego), al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego), ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.